โครงสร้างรายวิชา

Google                 Youtube                   พสว                    สพม11

โครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก Photoshop

รหัสวิชา ง20248      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3        เวลา 20 ชั่วโมง       อัตราส่วนคะแนน  80 : 20

 

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา

ชม.

น้ำหนักคะแนน

1

หลักการใช้โปรแกรม ง 3.1/1 บอกความหมายของกราฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ หลักการใช้โปรแกรม

2

10

2

หลักการสร้างภาพ ง 3.1/2 บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการฟิกยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้ง 3.1/3 อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้ หลักการสร้างภาพ

2

10

3

โครงสร้างข้อมูลสำหรับกราฟิก ง 3.1/4 ง 3.1/5 ง 3.1/74. บอกความสามารถของโปแกรม Adobe Photoshop ได้5. เข้าสู่โปแกรม Adobe Photoshop ได้

7. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

โครงสร้างข้อมูลสำหรับกราฟิก

4

20

 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบกลางภาค)

2

10

4

เทคนิคการสร้างและการเก็บภาพ ง 3.1/4 ง 3.1/5 ง 3.1/74. บอกความสามารถของโปแกรม Adobe Photoshop ได้5. เข้าสู่โปแกรม Adobe Photoshop ได้

7. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

เทคนิคการสร้างและการเก็บภาพ

4

10

5

การทำภาพกราฟิก ง 3.1/6 ง 3.1/76. ทำการบันทึก Imago Map ได้7. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ การทำภาพกราฟิก

4

30

 

สรุปทบทวนภาพรวม (สอบปลายภาค)

2

10

 

รวมทั้งภาคเรียน

20

100

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s