หน่วยที่ 5 การทำภาพกราฟฟิก

การเปลี่ยนรูปร่างของรูป (Transform)

เราสามารถเปลี่ยนแปลง Layer ในรูปแบบต่างๆได้เช่น การย่อ/ขยาย การหมุนภาพ การบิดภาพ ด้วยคำสั่ง Transform โดยคลิกเลือก Edit > Transform > (เลือก Transform Function ที่ต้องการ)

ลักษณะของ Transform

11111111111

การปรับค่าความสว่าง/ความคมชัด (Brightness/Contrast)

การปรับความสว่าง-ความมืดของภาพ และการตัดกันของสีที่ชัดเจนขึ้นนั้น สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง Brightness/Contrast โดยเลือกคลิกที่ Image > Adjust > Brightness/Contrast

2222222222

การปรับขนาดของชิ้นงาน

Image Size

Image Size คือการ ลด/ ขยายรูปภาพโดยสามารถใช้คำสั่งนี้ได้จากเมนู Image > Image Size… จะปรากฏหน้าต่างที่ให้เรากำหนดขนาดของภาพขึ้นมาดังรูป

 333333333

(1) Width(กว้าง) และ Height(สูง) ของรูปภาพ สามารถกำหนดได้ตามต้องการ โดยมีหน่วยให้เลือกสองแบบคือ Pixel และ %

(2) Constrain Proportions Sign เมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏดังรูป แสดงว่าเมื่อเราได้กำหนดขนาดภาพไว้ด้านใดด้านหนึ่งแล้ว โปรแกรมจะกำหนดสัดส่วนของด้านที่เหลือให้เอง(อัตราส่วนที่เท่ากัน) ผลที่ได้ก็คือ ไม่ว่าจะย่อหรือขยาย รูปภาพที่ออกมาก็จะมีอัตราส่วนของ กว้าง x สูงเท่าเดิม

(3) Constrain Proportions Check Box จาก (2) เมื่อเราไม่ต้องการ ย่อ/ขยาย รูปภาพให้เหมือนอัตราส่วนเดิมให้คลิกที่ Check Box ออก เครื่องหมาย 􀀹 จะหายไปหลังจากนั้นการกำหนดขนาด กว้างและสูงสามารถกำหนดได้ตามต้องการ

Canvas Size

การ Canvas Size คือการลด/ ขยายพื้นที่รูป โดยเพิ่มพื้น Background และสามารถขยายรูปโดยกำหนดทิศทางได้ ดังรูป

ตัวอย่างการ Canvas Size  

1. Current Size ขนาดปัจจุบันของงาน

 2. New Size ขนาดที่เพิ่มขึ้นจากขนาดของงาน

3. Relative เป็นคุณสมบัติบอกค่าขนาดของ New Size เครื่องหมาย 􀀹 ค่าในช่อง Width และ Height จะเป็น 0 สามารถเพิ่มพื้นที่งานโดยไม่ต้องรวมค่า Current Size

4. Anchor ที่ทางที่ต้องการเพิ่มขนาดให้ไปในทิศทางที่ต้องการ

444444

การตัดกรอบของรูป (Crop) 

การ Crop คือ การตัดกรอบภาพเอาเฉพาะที่ต้องการ นอกจากรูปภาพจะมีขนาดเล็กเกินไปแล้ว บางครั้งรูปภาพก็มีขนาดใหญ่เกินไปได้เช่นกัน เราสามารถตัดกรอบภาพ (Cropping) ให้เหลือเฉพาะที่ต้องการได้โดยใช้เครื่องมือสองชนิดนี้ ดังนี้

วิธีที่ 1 การตัดกรอบภาพโดยเครื่องมือ Rectangular Marquee Tool

1. เลือกเครื่องมือ6666 บนแถบเครื่องมือและกำหนด Feather ให้เท่ากับ 0 ก่อน

2. สร้าง Selection ที่ภาพในส่วนที่ต้องการตัดกรอบ

3. เลือกเมนู Image -> Crop จะได้รูปจากการ Cropping

 

วิธีที่ 2 การตัดกรอบภาพโดยเครื่องมือ Crop

1. เลือกเครื่องมือ777 บนแถบเครื่องมือ

2. สร้างพื้นที่ที่ต้องการตัดกรอบภาพ สังเกตว่าจะเกิดแถบสีเทาขึ้นบริเวณรอบนอกขอบกรอบที่สร้างขึ้นมา บริเวณสีเทาคือ บริเวณของรูปภาพที่ถูกตัดทิ้งนั่นเอง

3. ปรับแต่งพื้นที่ที่เลือก

4. คลิกปุ่ม /เพื่อยืนยันการตัดกรอบรูปตามต้องการ (กรณียกเลิกให้คลิกปุ่ม888 แทน)

 

ตัวอย่างการ Cropping

                                                                                     ภาพก่อนการ Cropping                            ภาพหลังการ Cropping

9999 

การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save)

หลังจากตกแต่งไฟล์ภาพเรียบร้อย จะต้องเก็บบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) สำหรับการเรียกใช้งานในครั้งต่อไป โปรแกรมมีการบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save) อยู่ 3 ลักษณะ คือ

– Save บันทึกไฟล์ในรูปแบบ (Format) ปกติ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ (Format) ของ PSD

– Save As บันทึกไฟล์ในรูปแบบ (Format) อื่น ๆ ได้ เช่น JPEG, BMP, GIF เป็นต้น

– Save for Web บันทึกไฟล์ในรูปแบบ (Format) สำหรับการใช้งานบนเว็บ เช่น ไฟล์ Html และไฟล์รูปภาพ JPEG, GIF, PGN เป็นต้น

 

ในที่นี่เป็นแสดงการใช้งานของ Save และ Save As

1. คลิกที่เมนูคำสั่ง File ที่แถบ Menu bar จากนั้นเลือกคำสั่ง Save หรือ Save As หรือ Save for Web & Devices

 90

2. จะปรากฏ Dialog สำหรับกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของไฟล์ภาพดังนี

 91

– ชื่อไฟล์ (File Name)

– รูปแบบของไฟล์ (Format)

– กำหนดคุณสมบัติของการบันทึกไฟล์ (Save Options)

• As a Copy บันทึกไฟล์เป็นชื่ออื่น รูปแบบ (Format) อื่น ขณะที่ไฟล์เดิมกำลังเปิดใช้งาน

• Layers จะเก็บคุณสมบัติของ Layer ต่าง ๆ

• Use Proof setup เก็บค่าโหมดสีที่จะใช้แสดงสีของภาพก่อนจะพิมพ์

• Thumbnail กำหนดให้ไฟล์ที่บันทึก (Save) สามารถแสดงภาพตัวอย่างใน Dialog ของการเปิดไฟล์

• Use Lower Case Extension กำหนดให้นามสกุลไฟล์เป็นอักษรตัวเล็ก

3. หลังจากกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s