คำอธิบายรายวิชา

Google                 Youtube                   พสว                    สพม11

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพฯ            วิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิก Photoshop รหัส ง20248 

ประเภทวิชา เพิ่มเติม                                                                                   จำนวน 1  หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3                                                                 จำนวน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน

 

          ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก

         ใช้กระบวนการ  สร้างความรู้  ความเข้าใจ  การคิด วิเคราะห์   การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหา  การทำงานกลุ่ม  การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด  ความตระหนักและเห็นคุณค่า  มีทักษะในการสรร้างชิ้นงาน  และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกความหมายของกราฟิก และคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
  2. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกกับการฟิกยุกต์ใช้งานด้านต่างๆได้
  3. อธิบายโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกได้
  4. บอกความสามารถของโปแกรม Adobe Photoshop   ได้
  5. เข้าสู่โปแกรม Adobe Photoshop ได้
  6. ทำการบันทึก Imago Map ได้
  7. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

รวม    7    ผลการเรียนรู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s